Alezaa Premium

Kho sách tải không giới hạn. Hơn 6000 tựa sách và tạp chí cập nhật mới mỗi ngày.

App Store
Cài app cho iPad, iPhone và iPod touch với iOS 7 trở lên.
Kích hoạt thanh toán nội địa hoặc Kích hoạt thanh toán iTunes
(mở bằng trình duyệt Safari trên iOS sau khi cài đặt app Alezaa Premium).

Play Store
Cài app cho thiết bị Android từ Google Play Store với phiên bản 2.3 trở lên.

Windows Store
Cài app cho máy tính Windows 8.1.

Đồng bộ tài khoản Alezaa với Alezaa Premium
Để đồng bộ tài khoản Alezaa với Alezaa Premium, bạn cần tạo tài khoản mới từ ứng dụng Alezaa Premium.

Nếu bạn là khách hàng cũ, bạn có thể truy cập Alezaa cũ tại đây.